Kvalita a bezpečnosť

Zabezpečenie maximálnej dôveryhodnosti pre zákazníkov a sila presvedčenia, že sme  firma, ktorá dokáže uspokojiť ich najnáročnejšie požiadavky, bolo podnetom vybudovať a udržiavať systém riadenia kvality STN EN ISO 9001

Kvalita je u nás chápaná komplexne, nielen ako výrobná kontrola hotovej stavby, ale sleduje všetky oblasti činnosti a života firmy.

Kvalite poskytovaných služieb pripisujeme mimoriadnu pozornosť. Certifikovaný systém kvality je udržiavaný,  plne funkčný a významnou mierou prispieva skvalitňovaniu našich služieb.

Aj keď sa zdá, že zabezpečiť kvalitu je pre našu spoločnosť  v súčasnej dobe jednoduché, stretávame sa s rovnakými organizačnými, personálnymi a interkomunikačnými problémami ako hociktorá iná konkurenčná firma pôsobiaca v danom segmente.

Očakávame, že naši zákazníci budú ako protihodnotu svojej investície kvalitu od nás aj nekompromisne vyžadovať, čím nám budú napomáhať v našom daľšom napredovaní.

Plnenie zákonných požiadaviek a predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci máme zabezpečené v celom rozsahu zmluvnou spoluprácou s odbornou, špecializovanou agentúrou. 

Ochranné pracovné prostriedky a náklady na školenia a prevenciu sú pomerne veľkými položkami v réžii našej firmy, avšak dosiahnuté výsledky v znížení úrazovosti, ako aj znížení práceneschopnosti našich pracovníkov hovoria o ich prínose.